Vine a conèixer l'escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
a Sarrià o Tibidabo,
Sol·licitar entrevista
truca'ns al
93 203 12 80
o escriu-nos a
fmistrals@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"

Estratègia Digital

Objectius, actuacions i indicadors

En la següent graella apuntem els objectius, les accions i els principals indicadors. Caldrà, en un altre document, concretar molt més cadascuna de les accions amb la informació corresponent que hi manca.

1.1 Creació de 4 xarxes internes de debat docent (una per a cada etapa) sobre l’ús de la tecnologia digital a l’aula que es reuniran un cop al trimestre per debatre, intercanviar experiències i consensuar els recursos digitals a utilitzar.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Acta de la trobada de cada xarxa un cop al trimestre.
Mapa dels recursos digitals a utilitzar a cada etapa, temporització i seqüenciació longitudinal (final de curs).

1.2 Formació del personal docent i de suport:
Formació específica en robòtica i programació a Primària i Secundària.  23-24 / 24-25
Formació específica en l’ús de recursos digitals i disseny d’activitats a totes les etapes.  23-24 / 25-26
Formació específica per atendre la diversitat d’aprenentatges a partir de diversos recursos digitals.  23-24
Formació específica sobre el Big Data, la intel·ligència artificial i la realitat virtual a Secundària. Formació sobre l’ètica en l’ús de dispositius i eines digitals de nova generació.  24-25 / 25-26
Mòdul 5 de la Formació interna de centre: Estratègia Digital de Centre (10h).  23-24 
INDICADORS:
Formació en robòtica i programació de tot el professorat del Departament de Tecnologia i Digitalització i de 10 mestres i caps d’estudis de Primària (1r i 2n any).
Formació en l‘ús de recursos digitals al 50% del professorat d’Infantil i Primària i a tot el professorat de Batxillerat.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació realitzarà la formació en l‘ús de recursos digitals entre el 1r i el 2n any.
Formació al Departament d’orientació i al professorat de la SIEI sobre recursos digitals per atendre la diversitat (1r any).
El 25% del professorat de Secundària haurà realitzat la formació en Intel·ligència Artificial, Big Data i Realitat Augmentada el 3r any.

1.3 Disseny d’un projecte transversal que inclogui diferents àrees i matèries que incorporin les competències digitals.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Projecte transversal per a cada cicle des d’I5 -Infantil- fins a Secundària.

1.4 Creació i ús del Pla d’Acollida Digital per a les famílies, alumnat i professorat.  23-24
INDICADORS:
Pla d’Acollida Digital de centre per a cada sector.

1.5 Actualització i funcionament de la Comissió Digital de centre.  23-24
INDICADORS:
Composició i protocol de funcionament de la Comissió de Cultura de Cultura Digital.

2.1 Formació en sistemes d’avaluació que utilitzen diferents eines digitals a totes les etapes.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
El 50% del professorat d’Infantil i Primària fa la formació entre el 1r i 2n any i l’altre 50%, el 3er any.
El 100% del professorat de Batxillerat realitzarà la formació el 1r any. 
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació farà la formació el 1r any.

2.2 Disseny d’una graella de seqüenciació de les activitats d’aula i d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada nivell i etapa.  23-24 / 24-25
INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats a treballar a l’aula sobre la CD de totes les etapes.

2.3 Disseny de les rúbriques d’avaluació de les competències digitals de l’alumnat a cada cicle.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Rúbrica d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada cicle (dos cursos).

3.1 Definició i disseny d’un projecte curricular d’ofimàtica i un de, programació i robòtica, des d’Infantil fins a 1r Batxillerat.  23-24 / 24-25
INDICADORS:
Projecte global d’escola amb les activitats per a cada curs.

3.2 Integració d’aspectes de Ciutadania Digital, Identitat Digital, Seguretat i Protecció de dades en el currículum de l’alumnat.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Una xerrada taller a l’any i 2 activitats anuals en Ciutadania Digital i Ciberseguretat per a l’alumnat des de Cicle Superior a 2n de Secundària.
Mapa d’activitats de Ciutadania Digital a cada cicle.

3.3 Disseny i implementació d’activitats per reflexionar sobre les distraccions i disrupcions provocades per la convivència amb l’ús de dispositius mòbils.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Una activitat de tutoria per trimestre, a partir de 4t de Primària, sobre l’impacte que té l’ús i l’abús de la tecnologia en l’aprenentatge, la concentració i els resultats.

3.4 Integració d’activitats i recursos digitals d’aula a l’etapa de batxillerat.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats digitals a treballar a l’aula a batxillerat.

3.5 Introducció d’activitats i projectes que incorporin el tractament massiu de dades, eines d’intel·ligència artificial i de realitat virtual al currículum de Secundària i Batxillerat.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Graella temporitzada d’activitats sobre tractament massiu de dades, realitat virtual i intel·ligència artificial a Secundària.

4.1 Revisió i unificació de criteris, des de cada departament, caps d’estudis i coordinacions dels usos dels canals de comunicació, ordenant la freqüència, la quantitat i la diversitat d’eines que s’utilitzen amb l’alumnat: elaboració d’un pla de comunicació.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Recull des dels caps de departament, caps d’estudis i coordinacions de primària i secundària dels canals de comunicació utilitzats ordenats per cursos, etapes i canals.
Pla de comunicació (2n any).

4.2 Revisió i unificació, des de les Direccions d’escola i el Departament de comunicació, dels canals de comunicació entre l’escola i les famílies: elaboració d’un pla de comunicació.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Recompte dels comunicats i informacions enviades ordenats segons canals i etapes.
Pla de comunicació (2n any).

4.3 Creació d’un decàleg de la protecció de dades i ciberseguretat per a l’alumnat i les famílies.  23-24 
INDICADORS:
Decàleg de protecció de dades i ciberseguretat.

4.4 Informació a les famílies, en totes les reunions d’inici de curs, dels EVA, les eines digitals i la comunicació digital a utilitzar: pla d’acollida digital per a les famílies.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Presentació utilitzada a les reunions d’inici de curs.
Documentació informativa lliurada a les famílies.

5.1 Revisió dels continguts i les eines administratives i educatives de la Intranet.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Enquestes a alumnes, famílies i professorat sobre la utilitat i ús de les eines i continguts de la intranet.
Nova intranet curs 25-26.

5.2 Revisió, ordenació i millora del Drive com a espai per compartir informació i documentació.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Enquesta al professorat per saber el lloc del Drive on s’emmagatzema la informació i la documentació (Drive personal, institucional, etc).
Nova intranet curs 25-26.

5.3 Revisió i actualització del web de l’escola.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Nou web curs 23-24.

5.4 Revisió dels equipaments específics d’àrea i de centre.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Informe d’avaluació de l’estat i la necessitat dels equipaments tecnològics que utilitza el professorat i els que hi ha a les aules.
Informe d’avaluació de la funcionalitat i adequació -per part dels caps de departament i responsables d’àrea- dels recursos tecnològics utilitzats.