Vine a conèixer l'escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
a Sarrià o Tibidabo,
truca'ns al
93 211 89 54
o escriu-nos a
fmistralt@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari
Preinscripció 2021/2022

Preinscripció 2022/2023

A l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia hi trobareu una educació integral i de qualitat, inclusiva i personalitzada.

Som una escola laica, catalana i plural i eduquem en la convivència, la cooperació, l’esperit crític, el respecte mutu i la comunicació.

Formem persones conscients, compromeses, crítiques i lliures.

Informacions per a fer la Preinscripció 2022/23

Igual que el curs passat, totes les gestions s’hauran de realitzar de forma telemàtica a través del web que ha habilitat el Departament d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Restem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció. Podeu trucar-nos de 9 h a 17 h als telèfons 93 211 89 54 (Tibidabo) / 93 203 12 80 (Sarrià)  o bé escriure’ns als correus electrònics següents: fmistralt@fundaciocollserola.cat (Tibidabo) / fmistrals@fundaciocollserola.cat (Sarrià) i us atendrem per resoldre els dubtes que tingueu.

També podeu concertar una entrevista per al curs 22/23. Ompliu el formulari o truqueu-nos al 93 211 89 54.

 • Presentació de les sol·licituds Educació Infantil i Primària: del 7 al 21 de març
 • Presentació de documentació (no adjuntada durant la presentació de les sol·licituds): del 22 al 23 de març
 • Presentació de les sol·licituds Educació Secundària: del 9 al 21 de març
 • Presentació de documentació (no adjuntada durant la presentació de les sol·licituds): fins al 23 de març
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d’abril
 • Reclamacions: del 22 al 28 d’abril
 • Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig
 • Sorteig : 9 de maig
 • Publicació de la llista ordenada definitiva Educació Infantil i Primària: 9 de maig
 • Publicació de la llista ordenada definitiva Educació Secundària: 11 de maig
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 27 de maig a l’1 de juny
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si escau, llista d’espera: 10 de juny
 • Període de matriculació: del 21 al 29 de juny

Criteris prioritaris

 • Germans matriculats al centre: 50 punts
 • Proximitat al centre1
 • domicili dins de l’àrea de proximitat: 30 punts
 • lloc de treball dins de l’àrea de proximitat: 20 punts
 • domicili al municipi fora de l’àrea de proximitat però dins del districte: 15 punts
 • domicili al municipi: 10 punts
 • Àrea de proximitat.
 • Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció): 15 punts

1L’àrea de proximitat és, indistintament, la corresponent als edificis de Tibidabo i de Sarrià.

Criteris complementaris

 • Pare, mare o tutor/tutora legal treballant al centre: 10 punts
 • Família nombrosa o monoparental: 10 punts
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts
 • Alumne en situació d’acolliment familiar: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a o d’un familiar, germà/ana, pare/mare o tutor/a, igual o superior al 33%: 15 punts
 • Víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Codi de centre

Per facilitar les gestions, utilitzeu el codi de centre de l’escola durant el procés de preinscripció: 08012027.

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Si l’alumne està en situació d’acolliment cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

Per justificar els criteris prioritaris d’admissió, cal presentar: 

Proximitat al centre

Quan s’envia la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball. Si s’és autònom, cal presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on consta el domicili en què es porta a terme l’activitat.

Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Per justificar els criteris complementaris d’admissió, cal presentar: 

Família nombrosa o monoparental

Es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família nombrosa o monoparental.

Ser bessó o trigemin

Amb el llibre de família.

Alumne en situació d’acolliment familiar

Amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

Es validarà mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti que es té una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Víctima de violència de gènere o de terrorisme

Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles al dispositiu des del qual omplireu el formulari de preinscripció per poder-los adjuntar.

Trobareu tota la informació detallada al web del Departament d’Educació.

8 eixos d’aprenentatge

8 eixos d’aprenentatge fonamenten i vertebren l’Educació Infantil a la nostra escola: les persones, la comunitat, la convivència, la inclusió, l’autonomia, la creativitat, la recerca i l’estima a la natura.

Enfocament global

Els incorporem a partir d’un enfocament global i transversal i es despleguen en 5 línies de treball: l’acció tutorial, els jocs i rutines, els projectes globalitzats, els espais d’aprenentatge compartit i l’aprenentatge del codi escrit.

Fes una visita virtual a l’escola!

Us convidem a fer una visita virtual perquè pugueu conèixer les diferents aules i espais de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Educació Infantil 3 i 4 anys Tibidabo

Parvulari Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia Sarrià

Veniu a conèixer el projecte educatiu de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia!

Estem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu.
Podeu trucar-nos de 8 h a 17.30 h al telèfon 93 211 89 54 o bé escriure’ns al correu electrònic fmistralt@fundaciocollserola.cat i us atendrem per resoldre els dubtes que tingueu.

Àmbits

Descobreix els
5 eixos singulars
que ens defineixen