Normes d’Organització (NOFC)

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu i en la programació general anual. Les NOFC són una eina que ha de servir per regular la vida interna de l’Escola i establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat. Són un document viu en constant renovació a proposta de tots els sectors per a la millora i compliment de la seva funció.

Accediu a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre des d’aquí.