Educació Infantil

Projecte Educatiu

El projecte pedagògic d’Educació Infantil, l’hem construït sobre vuit eixos d’aprenentatge i sis línies de treball que situem com a procés primer i fonamental de l’aprenentatge dels nens i nenes i que anem treballant a partir d’un enfocament global i transversal.

Aquesta estructura facilita la creació d’espais que estimulen les millors situacions d’aprenentatge, la seva adaptació a les diferents maneres d’aprendre de cada infant i una reflexió constant sobre la pròpia pràctica educativa.

Més informació sobre el nostre projecte d’Educació Infantil aquí

Acció tutorial

L’acció tutorial i l’orientació educativa són elements identitaris d’escola i, a través seu, acompanyem i contribuïm al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i ètic, d’acord amb les seves característiques personals.

Els i les mestres tutors/es són el punt de referència més important, els responsables de planificar i dur a terme l’acció educativa i de fer un seguiment personalitzat de cada un dels infants a partir d’una relació de confiança i una comunicació fluida amb les seves famílies.

Jocs i rutines

El treball constant mitjançant el joc i les rutines (hàbits) fan que els nens i nenes agafin seguretat i confiança, guanyin en autoestima i en autonomia. El joc possibilita un creixement harmoniós del cos, la intel·ligència, l’afectivitat, la creativitat, l’expressivitat, la sociabilitat i l’alegria.

L’infant, per mitjà del joc, va establint vincles afectius amb la resta i, alhora, interioritza normes i pautes de convivència bàsiques. El joc és el canal d’aprenentatge per excel·lència a l’etapa d’infantil.

Projectes globalitzats

En els projectes es desenvolupen de forma global coneixements, estratègies i competències que pertanyen a diferents àmbits i àrees curriculars, a partir de la investigació. Les bones preguntes són el punt de partida de molts processos de recerca.

Els nens i nenes han d’aprendre a fer-se preguntes, a formular hipòtesis i seguir uns processos que els permetin avançar en el coneixement i comprovar o no aquestes hipòtesis. A partir dels projectes treballem les competències transversals que permeten avançar en l’aprenentatge autònom i eficaç.

Espais d’Aprenentatge

Els nens i nenes, barrejats per edats o per nivells, són els protagonistes de l’aprenentatge. Construïm els espais a partir de diferents propostes on els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.

És una metodologia creativa i flexible que permet tenir una experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda pels infants, que es reuneixen per explorar les diverses possibilitats de joc i dels materials. A partir d’aquestes propostes, han de superar reptes. Aquesta metodologia fomenta l’autonomia, l’autoaprenentatge i el coaprenentatge.

Aprenentatge del codi escrit

L’entrada a la lectura i a l’escriptura a l’escola la portem a terme d’una manera significativa combinada amb un treball més sistemàtic de fonètica i grafisme però sempre respectant els diferents ritmes maduratius.

L’aprenentatge del codi escrit és una de les prioritats de l’Educació Infantil. Consisteix en un procés llarg que depèn d’aspectes maduratius, del context alfabetitzador i de les bones experiències relacionades amb la lectura i l’escriptura.

Activitats simultànies

L’aula s’organitza en diversos microespais on els nens i nenes, en petit grup, desenvolupen diferents propostes de manera autònoma. L’alumne és el centre del seu procés d’aprenentatge ja que té l’oportunitat de conèixer-se, gestionar i regular-se a través de l’autoregulació.

El paper del docent és proporcionar materials i situacions riques i amb objectius concrets, observar l’evolució individual, fer preguntes obertes, avaluar el procés d’aprenentatge i de la pròpia activitat. Les activitats són prou obertes perquè puguin adaptar-se als ritmes evolutius de cada alumne i potenciar així la seva autonomia.

Bases del nostre aprenentatge

Les persones. Tenim l’objectiu que cada nen i nena descobreixi qui és, quins són els seus talents i potenciar-los des de l’escola. L’educació emocional és el punt de partida de qualsevol aprenentatge.

La comunitat. Necessitem comunicar-nos, relacionar-nos, organitzar-nos al voltant de valors comuns, interactuar i compartir coneixement, sentiments i sensacions.

La convivència. A partir del joc i el treball cooperatiu les nenes i els nens aprenen a conviure i a entendre i acceptar que tots som diferents.

La inclusió. Reconeixem la diversitat i posem altes expectatives d’aprenentatge en tot l’alumnat estimulant-ne el talent, personalitzant els aprenentatges i vetllant per garantir la igualtat d’oportunitats.

L’autonomia. Treballem per aconseguir infants autònoms a partir dels valors i actituds com la responsabilitat, la creativitat, l’autoestima o la capacitat de triar amb criteri propi, assumir riscos i aprendre dels errors.

La creativitat. Promovem l’experimentació i la manipulació, l’originalitat, la iniciativa i l’emprenedoria individual o col·lectiva a l’hora de replantejar i resoldre o plasmar qualsevol aprenentatge i en totes les àrees del coneixement.

La recerca. L’escola proposa activitats que fomenten l’observació, l’experimentació i la recerca amb l’objectiu de potenciar la curiositat, l’observació i la iniciativa ja que són els instruments necessaris pel coneixement del món que els envolta.

L’estima a la natura. Conèixer i comprendre la natura per poder-la protegir i gaudir-ne. Associem aquest eix a l’educació ambiental i per a la sostenibilitat.

En el marc d’aquests eixos, a l’etapa d’Infantil s’avaluen les habilitats que responen a la manera natural d’aprendre dels infants de forma globalitzada a partir del grau d’autonomia que tingui cada infant. L’avaluació és un instrument de reflexió i autoregulació del procés d’ensenyament-aprenentatge de cada nena i nen en particular molt necessària per anar construint, a poc a poc, el propi coneixement.

Els diferents tipus de documentació ens permeten explicar i fer visibles els processos d’aprenentatge i ens apropen a les diferents estratègies de cada infant per assolir el coneixement, alhora que són eines de reflexió.

Altres activitats

Activitat Física

A les sessions de Psicomotricitat els infants es relacionen i comuniquen amb el món a través del cos i cadascú té la seva pròpia manera de fer-ho, segons siguin les … Llegir més

Projecte artístic

A l’escola proporcionem un espai motivador que estimuli el desenvolupament sensorial i de les habilitats creatives, així com l’apropament a l’art i a la cultura. Espontàniament l’infant va adquirint iniciativa … Llegir més

Convivències

Les primeres convivències a l’escola són una gran experiència. El record de les vivències d’aquest dos dies fora de casa i de l’escola sovint és una barreja de sentiments. Són … Llegir més

Espais i materials

Les nostres propostes pedagògiques requereixen d’un material versàtil, polivalent, flexible i adaptable. Els espais uneixen el dins i el fora, i tots són font d’aprenentatge. Els materials són naturals ja … Llegir més

Aprenentatge de la llengua anglesa

Des de ben petits, l’escola posa en contacte l’infant amb la Llengua Anglesa. Mitjançant cançons, jocs, contes i rutines es va introduint la llengua en la vida quotidiana i d’aquesta … Llegir més