Educació Primària

Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu pretén desenvolupar amb rigor els coneixements i les competències clau per garantir la continuïtat formativa dels nens i nenes, així com acompanyar-los en la construcció de la personalitat. Valors com l’esforç, la perseverança, la resiliència, l’acompanyament, la tolerància, la cooperació, l’autoconeixement, l’esperit crític, l’exigència, i uns hàbits d’estudi i de treball sistemàtics, ens defineixen com a escola.

Durant una tercera part de l’horari, treballem de forma sistemàtica la Llengua Catalana, la Llengua Castellana i les Matemàtiques, que són la base per després poder resoldre situacions diverses i consolidar les competències específiques i els coneixements fonamentals d’aquesta etapa.

Més informació sobre el nostre projecte d’Educació Primària aquí

Espais d’Aprenentatge

Els Espais d’Aprenentatge s’estructuren a partir d’una organització flexible dels alumnes. Són escenaris d’aprenentatge, de comunicació i de relació on s’experimenta lliurement amb diferents materials i propostes vinculades a un tema. Es comparteixen activitats i resolen reptes amb alumnes de diferents grups de referència.

En aquests espais, que són de lliure elecció, els nens i nenes són els protagonistes i constructors del seu aprenentatge i el mestre, fonamentalment, dissenya, organitza, afavoreix i avalua aquest procés.

Activitats Simultànies

Les Activitats Simultànies són propostes on els nens i nenes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats de manera autònoma i aprenen a conèixer-se, gestionar-se i autoregular-se. Els mestres dissenyen la proposta, dinamitzen els aprenentatges i en fan una observació individualitzada.

L’organització de la classe i dels espais amb aquestes activitats implica una distribució que possibilita el treball de petits grups que simultàniament realitzen activitats diferents, prou obertes perquè puguin adaptar-se als diferents ritmes evolutius i potenciar, així, l’autonomia.

Espai Kósmos

L’Espai Kósmos s’estructura a partir de projectes l’eix vertebrador dels quals és el Coneixement del Medi Natural i Social. Són transversals i estan vinculats amb altres àrees. Parteixen de diferents situacions d’aprenentatge i s’organitzen en grups de treball cooperatiu. Es tracta que l’alumnat aprengui a desenvolupar estratègies de raonament mentre va adquirint nous coneixements d’aquestes àrees.

Per treballar aquests projectes partim de l’anàlisi d’una situació o problema que està lligat als objectius a treballar i que són els que guien la investigació i, per tant, l’obtenció del coneixement. Es treballa de forma intensiva, també, l’esperit crític i la creativitat.

Espai Libri

L’Espai Libri engloba, de manera integrada, objectius d’aprenentatge de diverses àrees de l’àmbit lingüístic. Com a metodologia utilitzem les capses d’aprenentatge que permeten l’adquisició del coneixement i les competències pròpies d’aquest àmbit afavorint la reflexió, la resolució de preguntes, la capacitat d’aprendre per si mateixos i el treball en equip.

Les capses d’aprenentatge són propostes guiades d’investigació, experimentació i construcció de coneixement i habilitats dissenyades per l’equip docent i que les nenes i els nens duen a terme de forma autònoma en petit grup.

Espai Bitàcola

A l’Espai Bitàcola, realitzem activitats de les àrees de Matemàtiques i Llengua Catalana a partir de propostes multinivell que permeten treballar a cadascú en funció de la seva capacitat i ritme de treball. L’objectiu és que l’alumnat tingui la possibilitat d’escollir diferents opcions i que tothom pugui arribar al seu màxim nivell.

Les activitats estan agrupades per nivells de dificultat, de la simple reproducció a l’aplicació dels coneixements i la reflexió. El mestre acompanya l’alumnat perquè pugui anar gestionant el seu aprenentatge i vagi trobant les eines per aprendre, corregir-se i superar-se.

Projectes

L’ART x TWO és un projecte d’Educació Sensorial, Visual i Plàstica que es treballa en Llengua Catalana i Llengua Anglesa alhora. Parteix d’uns recursos audiovisuals de creació pròpia on els actors protagonistes són docents nadius que reforcen el vocabulari específic de l’àrea i les estructures lingüístiques bàsiques.

El projecte Creativitat en Moviment pretén que l’activitat física es visqui com una eina que ajuda a tenir una bona qualitat de vida. Atorga protagonisme, autonomia, cooperació i responsabilitat a l’alumnat. Al Cicle Inicial el treballem en Llengua Castellana i al Superior, en Llengua Anglesa.

Les bases del nostre Projecte Pedagògic

  • Un aprenentatge basat en competències.
  • La personalització dels aprenentatges.
  • Un enfocament globalitzat on s’acompanya l’alumnat en les propostes dissenyades per tot l’equip de professorat.
  • El reforçament de les competències transversals, especialment l’autonomia i l’autoregulació.
  • Una avaluació amb una funció formativa i formadora.

L’organització del Projecte Educatiu de Primària

  • Bloc 1: Coneixements i competències clau (treball sistemàtic de les àrees instrumentals).
  • Bloc 2: Entorns d’aprenentatge globalitzat.
  • Bloc 3: Projectes específics.

Avaluem les competències en quatre nivells d’assoliment que són una gradació dels coneixements adquirits, de l’autonomia de cada nena i nen en el seu procés d’aprenentatge, de la pròpia consciència del progrés i de les estratègies de millora. En els informes també incorporem observacions qualitatives tot fent incidència en els aspectes en què les famílies els podeu ajudar a millorar.

Altres activitats

Digitalització

El nostre objectiu és ajudar els nens i nenes a construir una identitat personal digital orientada a la ciutadania, amb el foment del pensament crític no tan sols en l’ús … Llegir més

Les Activitats Culturals

Com a pilar essencial del nostre projecte educatiu, dediquem moments cada trimestre a oferir al nostre alumnat activitats culturals de qualitat que enriqueixen la seva formació personal. Afavorint aquest tipus … Llegir més

Les convivències

Les convivències són una manera de trencar el ritme escolar i familiar, una oportunitat de gaudir dels companys i companyes i de la natura. A Les Vinyes posem en pràctica … Llegir més

L’Agència Greens i l’Acció Ambiental

De la conscienciació d’alumnat i mestres de l’escola davant l’emergència climàtica, neix el Grup Reciclador i Estalviador d’Energies Naturals i Sostenibles (GREENS), l’Agència de Sostenibilitat de l’Escola! Ells són els … Llegir més

Amics Lectors i Classes Amigues

Cada trimestre trobem diferents moments on “grans” i “petits” compartim activitats de foment del gust per la lectura, celebrem les tradicions, decorem l’escola junts… D’aquesta manera, ens coneixem i estrenyem … Llegir més

La 2a Llengua Estrangera (Francès i Alemany)

L’aula de llengua estrangera proporciona un context real de comunicació on es donen les condicions bàsiques per assolir les competències. A partir de 5è de Primària, incorporem la 2a llengua … Llegir més

L’aprenentatge de la Llengua Anglesa

Som Cambridge English School. Treballem la Llengua Anglesa posant l’èmfasi a la part oral en els primers nivells i anem introduint el procés de la lectura i l’escriptura de manera … Llegir més

Educació Musical

L’objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar la sensibilitat de l’alumnat, així com estimular les emocions, ambdós aspectes molt beneficiosos per a l’educació global de la persona. El cos, com a mitjà … Llegir més