Come and visit the
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
school in Sarriá or Tibidabo,
call us at
93 211 89 54
or write to us at
fmistralt@fundaciocollserola.cat
“Students, families
and teachers together,
#CreantEscola"
Fill in the form

Política de Privacitat

1. Política de privacitat


La FUNDACIÓ COLLSEROLA us informa, com a usuaris i usuàries del lloc web, sobre la nostra política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i usuàries que podem recollir durant la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc, així com de les dades personals de què disposa la FUNDACIÓ COLLSEROLA obtingudes per qualsevol altre mitjà o motiu. En aquest sentit, la FUNDACIÓ COLLSEROLA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals 8i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
FUNDACIÓ COLLSEROLA
Passeig Sant Gervasi, 83-85 . 08022
Barcelona
Telf 93 417 53 73
Delegat de Protecció de Dades: dpo@fundaciocollserola.cat

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

La FUNDACIÓ COLLSEROLA té el deure d’informar-vos, com a usuaris/usuàries del lloc web, sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, la FUNDACIÓ COLLSEROLA serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

La inscripció a determinades activitats a través de la pàgina web de la FUNDACIÓ COLLSEROLA pot enllaçar directament amb el web de l’empresa que prestarà el servei; per exemple, les activitats extraescolars de la FUNDACIÓ CIM D’ESTELA. També hi ha altres activitats que es realitzen amb entitats amb les quals tenim conveni de col·laboració, degudament firmat i amb les garanties de la normativa de protecció de dades, la qual cosa comportarà que la informació d’inscripció que faciliteu els sigui comunicada.

Al mateix temps, la FUNDACIÓ COLLSEROLA us informa que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris i usuàries, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i l’enviament d’informacions que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les vostres dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la nostra relació i el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats quan la relació hagi acabat, llevat que ens indiqueu el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

3. Comunicació d’informació a tercers

La FUNDACIÓ COLLSEROLA us informa que les vostres dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

4. Drets dels usuaris i usuàries

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari i usuària són objecte de tractament o són conservades per part de la FUNDACIÓ COLLSEROLA, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, haureu de dirigir-vos al Delegat de Protecció de Dades mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: FUNDACIÓ COLLSEROLA, Passeig Sant Gervasi, 83-85 . 08022, Barcelona , o enviant un correu electrònic a: dpo@fundaciocollserola.cat, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la vostra identitat (DNI o passaport) em ambdós casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari/usuària, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets l’haureu de realitzar l’usuari/usuària, el vostre hereu o una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat/ada, acceptació de l’herència o poders.

També us informem que podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que els vostres drets han estat vulnerats.